Legislație

Hotărârea de Guvern nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 812/13.10.2017;

Legea nr. 46/2008,– Codul Silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611/21.08.2015;

Ordinul nr. 1540/2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile si perioadele de colectare, scoatere si transport al materialului lemnos, cu modificările şi completările ulterioare, emis de Ministerul Mediului şi Pădurilor şi publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430/20.06.2011;

Hotărâre nr. 923 din 28 octombrie 2020pentru aprobarea unor măsuri tranzitorii necesare aplicării unitare a normelor referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și a celor privind proveniența și circulația materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului

Ordinul nr.118/2021 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și funcționarea aplicațiilor
SUMAL 2.0, obligațiile utilizatorilor SUMAL 2.0, structura și modalitatea de transmitere a informațiilor
standardizate și costurile serviciilor de emitere a avizelor de însoțire pentru situațiile prevăzute la art. 11
din Normele referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul
spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și cele
privind proveniența și circulația materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului și
unele măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și
al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe
piață lemn și produse din lemn, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.497/2020

Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă,cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 466 din 25.06.2014;

Ordinul nr. 1106/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcționarea și componența Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră, precum și criteriile de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră, cu modificările și completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial cu nr. 1010 din data de 28 noiembrie 2018;

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1196/30.12.2005;

Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 586/06.07.2006;

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările şi completările ulterioare,publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1193/30.12.2005;

Ordinul nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu emis de Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 808/27.11.2007;

Ordinul nr. 1298/2011 pentru modificarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.798/2007, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 316/09.05.2011;

Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătaţii in muncă, cu modificările şi completările ulterioare, publicată in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646/26.07.2006;

Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49/18.01.2018;

Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513/23.07.2010;

Legea nr. 265/2017 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art. IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice;

Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410/25.07.2001;

Legea nr. 270/2017 a prevenirii, publicat în Monitorul Oficial cu nr. 1037 din data de 28 decembrie 2017;

Hotărârea de Guvern nr. 33/2018 privind stabilirea contravențiilor care intră sub incidența Legii prevenirii nr. 270/2017, precum și a modelului planului de remediere, publicat în Monitorul Oficial cu nr. 107 din data de 5 februarie 2018, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 85/2006 privind stabilirea modalităţilor de evaluare a pagubelor produse vegetaţiei forestiere din păduri şi din afara acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 926/15.11.2006;

Ordinul nr. 766/2018 pentru aprobarea Normelor tehnice privind elaborarea amenajamentelor silvice, modificarea prevederilor acestora și schimbarea categoriei de folosință a terenurilor din fondul forestier și a Metodologiei privind aprobarea depășirii posibilității/posibilității anuale în vederea recoltării produselor accidentale I, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 730/23.08.2018;

Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor. nr. 1323/2015 privind aprobarea metodelor dendrometrice pentru evaluarea volumului de lemn destinat valorificării şi valorile necesare calculului volumului de lemn destinat valorificării, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 742 și 742bis/05.10.2015;

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 442/29.06.2007;

Ordinul nr. 767/2018 privind aprobarea Procedurii de aprobare, modificare și casare a actelor de punere în valoare pentru masa lemnoasă provenită din fondul forestier național și din vegetația forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier național și a Procedurii privind punerea în valoare și recoltarea de masă lemnoasă din fondul forestier pentru care legea nu obligă la întocmirea amenajamentului silvic și din vegetația forestieră din afara fondului forestier national, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 730/23.08.2018;

Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 1346/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind forma şi modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum şi modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 346/18.05.2011;

Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 216 din 29.03.2007;

Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 1650/2010 privind aprobarea Normelor tehnice privind alegerea şi aplicarea tratamentelor, nepublicat în Monitorul Oficial;

Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 1649/2000 privind aprobarea Normelor tehnice privind îngrijirea şi conducerea arboretelor, nepublicat în Monitorul Oficial;

Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 1651/2000 privind aprobarea Normelor tehnice privind evaluarea volumului de lemn destinat comercializării, cu modificările şi completările ulterioare, nepublicat în Monitorul Oficial;

Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 1654/31.10.2000 privind aprobarea Normelor de prevenire și stingere a incendiilor din fondul forestier, nepublicat în Monitorul Oficial;

Hotărârea de Guvern nr. 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 722 din 23.08.2006;

Hotărârea de Guvern nr. 1146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 815 din 03 octombrie 2006;

Hotărârea de Guvern nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi sănătate la locul de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, publicată din Monitorul Oficial, Partea I nr. 683 din 09 august 2006;

Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 279 din 21 aprilie 2003;

Legea nr. 107/1996 Legea apelor, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 244 din 08 octombrie 1996;