Fond Forestier G.I.S.

Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A. administrează suprafaţa de 14.647,1 ha fond forestier – proprietate publică a Municipiului Braşov (din care 14.268,1 ha pădure iar diferenţa de 379,0 ha sunt alte terenuri fără vegetaţie forestieră), grupată din punct de vedere amenajistic în 11 Unităţi de Producţie. Din această suprafaţă, 10.514,8 ha sunt păduri cu funcţii speciale de protecţie, încadrate în Grupa I funcţională, iar 3.753,3 ha sunt păduri cu funcţii de Producţie şi Protecţie, încadrate în grupa a II-a funcţională, precum şi 669,0 ha păşune. Din punct de vedere administrativ suprafața de fond forestier administrată este împărțită în 17 cantoane silvice, gestionate de pădurari, grupate în patru districte silvice.

În suprafața de fond forestier administrată de către R.P.L.P. KRONSTADT R.A. sunt constituite trei rezervații naturale, respectiv Rezervația Muntele Tâmpa cu o suprafață de 188,2 ha în fondul forestier administrat, Rezervația Postăvarul cu o suprafață de 931,0 ha în fondul forestier administrat și Rezervația Stejerișul Mare cu o suprafață de 217,1 ha în fondul forestier administrat. Suprafața totală a ariilor protejate din fondul forestier administrat este de 1.336,3 ha și reprezintă 9,1% din acesta. De asemenea, în suprafața de fond forestier administrată au fost identificate păduri cu valoare ridicată de conservare (păduri seculare, păduri care adăpostesc specii rare de floră și faună, păduri cu rol deosebit de protecție al unor factori de mediu), păduri ce sunt gospodărite conform țelurilor de protecție pe care le au.

Suprafaţa administrată de regie este amplasată în principal în imediata vecinătate a Municipiului Brașov, în masivele Postăvarul și Piatra Mare, dar și în Masivul Ciucaș, în bazinul râului Târlung, pe versanții Munților Gârbovei și pe versantul estic al Munților Perșani, în totalitate pe teritoriul administrativ al judeţului Braşov.

Principalele cursuri de apă, în al căror bazine hidrografice sunt localizate suprafețele de fond forestier administrate de către regie, sunt: bazinul hidrogafic al râului Timiș (UP III Postăvarul, UP IV Braşov, UP V Râul Mic), bazinul hidrogafic al râului Târlung (UP II Târlung), bazinul hidrogafic al râului Buzău (UP I Ciucaş) și bazinul hidrografic al râului Olt (UP VI Pârâul Adânc).

Accesul dinspre Municipiul Brașov se poate realiza pe următoarele drumuri auto: DN 1, DN 1A, DN 73, DN 13, DN 11.

Densitatea actuală a drumurilor forestiere este de 7,51 ml/ha, dar în cadrul UP-urilor variază între 3,05 ml/ha și 14,00 ml/ha. În amenajamentele silvice există propuneri pentru construirea unor  drumuri forestiere noi în UP III Postăvarul și UP IV Braşov. Pe lângă drumurile permanente arătate mai sus, în interiorul pădurii se mai găsesc o serie de drumuri nepermanente (drumuri de exploatare) care pot fi utilizate pentru nevoile de recoltare, ele fiind nepietruite/pietruite.

Recoltarea materialului lemnos din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Brașov și administrat de R.P.L.P. KRONSTADT R.A. se face în conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice în vigoare, volumul posibil de recoltat conform amenajamentelor fiind de 52.700 mc/an. Se recoltează cu prioritate produsele accidentale (arbori uscați, rupți sau doborâți de vânt și zăpadă) în vederea evitării apariției de focare de infestare cu insecte și menținerii arboretelor într-o stare fitosanitară bună.

Atribuțiile acestui departament sunt introducerea, stocarea, interogarea, manipularea, analizarea şi vizualizarea oricărei forme de date şi informaţii referenţiate spaţial; are ca responsabilitate permanentă, în activitatea de administare a fondului forestier, utilizarea eficientă a tehnologiilor oferite de Sistemele Informatice Geografice (G.I.S.), Sistemele de Poziţionare Globală (G.P.S.) şi Teledetecţie Satelitară (R.S.); trebuie să execute activităţi de achiziţii de date, coordonate, sincronizare, achiziţii de date cu specific silvic, geografic şi descriptiv în vederea gestionării fondului forestier, într-un G.I.S.

Compartimentul dispune de o bază de date ce constă în planurile de bază, ortofotoplanurile şi hărţile amenajistice care acoperă întreaga suprafaţă administrată de regie.

În etapa de evaluare pentru certificarea forestiera au fost identificate şi materializate pe hărţi pădurile cu valoare ridicată de conservare, precum şi speciile rare din flora şi fauna din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Braşov.