Reabilitarea, protecţia şi conservarea biodiversităţii ariei protejate „Muntele Tâmpa”

În cadrul activităţii de aplicare a strategiei naţionale în domeniul silviculturii şi acţionand pentru apărarea, conservarea şi dezvoltarea durabilă a fondului forestier proprietate publică a Municipiului Braşov, Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A., ca structură de specialitate silvică a Consiliului Local Braşov, şi-a propus, ca unul dintre obiectivele prioritare să-l constituie reabilitarea ariilor protejate situate în perimetrul fondului forestier pe care îl administrează.

În acest context, în cursul anilor 2008-2009 a fost realizat Proiectul „Reabilitarea, protecţia şi conservarea biodiversităţii ariei protejate «Muntele Tâmpa» Braşov”, cu finanţare parţială din fonduri constituite la Agenţia Fondului pentru Mediu (aprox 15%). Valoare totală proiect 471.892 Lei.

Categoria de proiect conf. OUG 196/2005: h). CONSERVAREA BIODIVERSITĂŢII

Tipul de proiect: Reconstrucţia ecologică în arii naturale protejate

 • Contract pentru finanţare nerambursabilă Nr. 16/N din 13.03.2008
 • Durata proiectului (nr. luni): 17
 • Data semnării contractului pentru finanţare: 13.03.2008
 • Data începerii proiectului: 13.03.2008
 • Data finalizării proiectului: 13.08.2009

Obiectivul general al proiectului realizat: „Conservarea, protecţia şi valorificarea turistică a biodiversităţii şi habitatelor zonei, din aria protejată «Muntele Tâmpa» – componente prioritare în gestionarea durabilă a fondului forestier din aria protejată”,

iar ca obiective speciale:

„Amenajarea şi dezvoltarea infrastructurii silvice şi de turism, crearea de oportunităţi şi promovarea turismului în funcţie de interesele de conservare şi ocrotire a biodiversităţii şi habitatelor speciilor zonei şi limitarea impactului negativ al acestuia asupra mediului înconjurător.

 Educaţia şi conştientizarea comunităţii: public, turişti, organisme şi factori de decizie în domeniul silvic şi turism ai comunităţii locale.”

Prin rezultatele proiectului constând în:

 • O infrastructură turistică amenajată pentru a asigura condiţii materiale de transformare a Muntelui Tâmpa într-un obiectiv turistic recreativ şi educativ în care să se practice un turism civilizat cu impact negativ minim asupra biodiversităţii şi habitatelor zonei; amenajarea de trasee turistice existente în lungime de aprox. 12 km, amenajarea de trasee noi – 3 km; semnalizarea corespunzătoare a rezervaţiei naturale Muntele Tâmpa, prin amplasarea unor panouri de prezentare generală a rezervaţiei; amenajarea drumului de acces auto spre culme – în lungime de 2,272 Km , pentru intervenţii de urgenţă: ambulanţă, pompieri, salvamont, alte necesităţi urgente, amenajarea ecologică a locurilor de popas existente,
 • Asigurarea unui cadru activ şi funcţional de supraveghere, intervenţie operativă şi menţinere a măsurilor şi amenajărilor menite a proteja şi conserva biodiversitatea şi habitatele zonei;
 • Achiziţia de echipamente independente şi software – GPS, soft GIS, Scanner şi Plotter – necesare realizării ridicărilor topografice şi cartografierii situaţiei actuale a biodiversităţii şi habitatelor şi a infrastructurii silvice şi de turism;
 • Educaţia şi conştientizarea comunităţii: public, turişti, organisme şi factori de decizie în domeniul silvic şi turism, ai comunităţii locale asupra importanţei şi valorii ariei naturale protejate, precum şi a necesităţii practicării unui turism modern, disciplinat , nepoluant;
 • Acţiuni de salubrizare şi ecologizare, de promovare a zonei în colaborare/parteneriate cu societăţi de turism, media, şcoli,

Considerăm că a fost realizat obiectivul general al proiectului.

O menţiune specială în cadrul proiectului a fost realizarea a 1.050 seturi de materiale de prezentare a zonei: Monografia ariei protejate Muntele Tâmpa, Ghidul turistic şi pliantele de prezentare – care au fost distribuite gratuit în diverse ocazii şi manifestări stiinţifice de specialitate în Facultatea de silvicultură a Universităţii Transilvania Braşov, în scolile şi liceele braşovene, în cadrul Facultăţii de turism a Universităţii Transilvania – impactul deosebit al materialelor realizate în cadrul proiectului fiind apreciat prin numărul mare de solicitări din mediul academic de specialitate din întreaga ţară, al elevilor şi studenţilor precum şi al turiştilor .

De asemenea menţionăm acţiunile de ecologizare pe Muntele Tâmpa, organizate de R.P.L.P. Kronstadt R.A. cu participarea copiilor, elevilor şi studenţilor din Braşov, în cadrul unor acţiuni derulate atât la nivel naţional, cât şi local, de către Primăria Braşov, menite a proteja şi conserva zonele verzi din intravilanul Municipiului Braşov. Aceste acţiuni au fost realizate periodic (lunar), de către personalul regiei sau ori de câte ori s-au organizat acţiunile speciale la nivel local sau naţional: LET’S DO IT România, Ziua Pământului, Braşovul- oraşul de vis al României, Braşovul- capitala verde a României, etc.

Factori care au influenţat pozitiv proiectul

 • Sprijinul autorităţilor locale – al Consiliului local şi al Primăriei Municipiului Braşov,în primul rând, a organismelor de specialitate, implicarea ONG-urilor locale, a instituţiilor de învăţămănt – scoli, grădiniţe au contribuit la reuşita proiectului.
 • De asemenea sprijinul asigurat prin finanţarea nerambursabilă din fondul de mediu prin AFM a contribuit la atingerea obiectivelor acestuia.